Menu

Årets generalforsamling

Leon Bløndal
04. maj 2015 kl. 22:05
Årets ordinære generalforsamling i Fremad Amager afholdes for første gang i marts måned, og ikke i februar som vi ellers plejer.

Den afholdes tirsdag den 17. marts med start klokken 18.30

Vores nye forpagter Baglokalet serverer stegt flæsk med persillesovs på klubbens regning inden generalforsamlingen, dette kræver dog tilmelding

Du skal tilmelde dig til spisning på mailadressen info@fremad-amager.dk senest fredag den 13. marts 2015, klokken 19.10

 

Bestyrelsen har 2 forslag på dagsordenen: (de er begge vedhæftet, og vi beder alle gennemgå dem INDEN generalforsamlingen)

§ En række mindre ændringer, som er resultatat af en gennemgribende gennemgang af de samlede vedtægter

§ Et forslag om at ændre ”navnene” på bestyrelsesmedlemmer, så de matcher de opgaver de enkelte medlemmer har

 

§6. Ordinær generalforsamling

1) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april og indkaldes med mindst 6 ugers varsel i medlemsblad, nyhedsbrev og/eller på klubbens hjemmeside. Dagsorden bekendtgøres ved samme lejlighed.

2) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§7. Dirigent og dagsorden

2) Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

a). Valg af dirigent.

b). Bestyrelsens beretning.

c). Regnskabet fremlægges.

d). Fastsættelse af kontingent

e). Indkomne forslag.

f). Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter og revisor efter de i § 9 omhandlende regler.

g). Eventuelt, herunder orientering og debat vedr. klubbens samarbejdspartnere.

 

§8. Valg på generalforsamlingen

1) På generalforsamlingen vælges i følgende rækkefølge:

a) Formand

b) Kasserer

c) Ungdomsformand

d) Seniorformand

e) Børneformand

f) Yderligere bestyrelsesmedlemmer, jf. § 12, stk. 1.

g) 2 suppleanter til bestyrelsen.

h) 2 medlemmer af koordinationsudvalget i Fremad Amager Elite

i) 1 statsautoriseret eller registreret revisor.

 

Ændringsforslag Vedtægter for Fremad Amager 2015 - fremlagt på GF den 17.03-2015

Forslag om justering af Vedtægter for Fremad Amager 2015 - fremlagt på GF den 17.03-2015